Personvernerklæring

Min quiltehistorie

 

I personvernerklæringen gir jeg deg informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor opplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.
 
Bruk av våre tjenester innebærer at personopplysninger overføres til land utenfor EØS. En overføring av personopplysninger til land utenfor EØS gjør at opplysningene som overføres, ikke er sikret et like godt beskyttelsesnivå som innenfor EØS. 
 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke midler som skal brukes i behandlingen. Det er Solveig Morten Buraas  som er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med tjenestene og produktene som tilbys.

Min Quiltehistorie representeres ved grunnlegger Solveig Morten Buraas (org.nr.:926 788 191)

Særlige kategorier av personopplysninger

Særlige kategorier av personopplysninger er typer av personopplysninger som er regnet for å være særlig sensitive og beskyttelsesverdige. De særlige kategoriene av personopplysninger, er opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Etter personvernforordningen er utgangspunktet at behandlingen av denne typen personopplysninger er forbudt. Det er likevel lov til å behandle disse opplysningene, dersom man har et unntak fra forbudet. Eksempler på unntak kan være samtykke fra den som får personopplysningene sine behandlet eller at det er nødvendig å behandle opplysningene for å beskytte vitale interesser.

Min Quiltehistorie behandler i utgangspunktet ikke særlige kategorier av personopplysninger. Vi har likevel ikke kontroll over hvilke opplysninger du velger å gi når du er i kontakt med oss. Hvis vi mottar særlige kategorier av personopplysninger fra deg på en måte som gjør at opplysningene lagres, for eksempel i et fritekstfelt, i en spørreundersøkelse eller på e-post, vil opplysningene slettes.

Hvem vi behandler personopplysninger om
Vi behandler personopplysninger om blant annet:

  • Besøkende på vår nettside
  • Kunder og potensielle kunder
  • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

Når personopplysninger registreres
For at du skal kunne benytte våre tjenester er vi nødt til å registrere dine personopplysninger. Når og hvordan Min Quiltehistorie registrer dine personopplysninger avhenger av din kontakt med oss. Vi registrerer dine personopplysninger blant annet i disse tilfellene:

  • Når du deltar på webinar
  • Når du besøker nettsiden
  • Når du melder deg på og deltar på kurs
  • Når du kontakter oss på e-post, telefon eller sosiale medier
  • Når du melder deg på en e-postliste, eksempelvis nyhetsbrev, og når du åpner e-posten

Formål og rettslig grunnlag
Min Quiltehistorie behandler opplysninger om deg til ulike formål og med ulike rettslige grunnlag. Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne tilby deg våre produkter og tjenester, enten det gjelder kurs, nyhetsbrev eller annet gratis innhold som f.eks. en «freebie» og for at vi skal kunne markedsføre våre produkter og tjenester.

Hvem deles dine personopplysninger med?
Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre, med mindre vi har et lovlig grunnlag for utleveringen. Eksempler på slike lovlige grunnlag er vår avtale med deg eller at vi er rettslig forpliktet til å utlevere opplysningene.

Dersom du deler personopplysninger med offentlige myndigheter, angi det her. Skriv hvilke myndigheter du deler opplysninger med, hvilke kategorier av opplysninger som deles, og behandlingsgrunnlag. Som oftest vil behandlingsgrunnlaget være en rettslig forpliktelse. 

Vi bruker databehandlere som samler inn, lagrer eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. Det gjør vi for at vi skal kunne tilby våre tjenester, ivareta våre berettigede interesser, oppfylle lovpålagte krav og å oppfylle avtalen med deg. Vi inngår alltid avtaler med våre databehandlere som sikrer at personopplysningene er godt ivaretatt.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller klager kan du ta kontakt 

Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

 

Sist endret 25.05.23